ການປົກປ້ອງເດັກຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ

World Learning Academy

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ຫຼືຖ້າທ່ານມີຄວາມປະສົງຢາກໂອ້ລົມກັບຄົນໃດຄົນໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານການປົກປ້ອງເດັກ, ກະລຸນາໃຊ້ຂໍ້ມູນນະທີ່ນີ້.

Malcolm Lee

Child Safeguarding Lead

+65 6817 1169

info@childsafeguarding.com

ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກໃນໂຮງຮຽນ

ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫຼດເອກະສານ

ຂໍ້ມູນການປົກປ້ອງເດັກທີ່ສໍາຄັນ

  • ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ການປົກປ້ອງເດັກ.
  • ການ​ເປັນ​ຜູ້​ສ່ຽງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ, ສາ​ມາດ​ປົກ​ປ້ອງ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ໜ້ອຍ, ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ.
  • ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາມີນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ, ແລະລະບົບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ.
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ຈະບັນລຸໄດ້ດີທີ່ສຸດໂດຍຜ່ານຄ່ານິຍົມຕໍ່ການປົກປ້ອງເດັກຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ, ການປະສານງານ, ການຮ່ວມມື, ແລະການສື່ສານ.
  • ພຶດຕິກຳ ແລະ ການກະທຳຂອງພວກເຮົາເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງເດັກໃນຊຸມຊົນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ.
  • ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະການດໍາເນີນການ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຈາກການລ່ວງລະເມີດ.
  • ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ, ການຍື່ນມືເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ອາດ​​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ແລະການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ຕົກເຂົ້າໃນການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ.
  • ຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການປົກປ້ອງເດັກ.
  • ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນໂຮງຮຽນລາຍງານຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ.
  • ແລະ ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນ ໂດຍຖືເອົາຄວາມສໍາຄັນຂອງລູກຫຼານພວກເຮົາເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການປະຕິບັດ ແລະການຕັດສິນໃຈທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.
.

ຄ່ານິຍົມໃນການປົກປ້ອງເດັກຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ

ການປະສານງານ

ການປະສານງານ

ການຮ່ວມມື

ການຮ່ວມມື

ການສື່ສານ

ການສື່ສານ
.